Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιστολή Ιερώνυμου στον Μητροπολίτη Κιέβου – «Οι δομές μας στη διάθεση των Ουκρανών προσφύγων»

2 Μαρτίου 2022

Επιστολή συμπαράστασης προς τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο, απέστειλε σήμερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μέσω της οποίας αφ’ ενός εκφράζει την συμπαράσταση και συμπάθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον ευσεβή Ορθόδοξο Λαό της Ουκρανίας, ο οποίος υποφέρει από την πολεμική επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων και αφ’ ετέρου δηλώνει την πρόθυμη αρωγή και αλληλεγγύη της εν Ελλάδι Εκκλησίας σε ανθρωπιστική βοήθεια που θα ζητηθεί εκ μέρους της αδελφής Ορθοδόξου εν Ουκρανία Εκκλησίας.

Αναλυτικά η επιστολή: «Μακαριώτατε Μητροπολίτα Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος, κύριε Επιφάνιε, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εν προσευχή αδιαλείπτω και συνοχή καρδίας παρακολουθούμεν μετά πολλής προσοχής όσα κατ’ αυτάς τας ημέρας τεκταίνονται εις Ουκρανίαν, εκ της πολεμικής επιθέσεως και της βιαίας εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων.

Συμπάσχοντες μετά του ευσεβούς Ορθοδόξου Λαού της Ουκρανίας κατά την νέαν ταύτην αργαλέαν δοκιμασίαν και εκφράζοντες την εκ καρδίας αδελφικήν ημών συναντίληψιν προς την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, δηλούμεν εν ταυτώ και τον θαυμασμόν ημών προς το ακμαίον και αδούλωτον φρόνημα του Ουκρανικού Λαού.

Ολοψύχως δε ευχόμεθα και προσευχόμεθα προς τον φιλάνθρωπον Θεόν διά τον φωτισμόν των αρξαμένων την πολεμικήν ταύτην επιδρομήν και την αναθεώρησιν των αποφασεών των, ίνα επιλέξωσι την οδόν της ειρηνικής επιλύσεως των υπαρχουσών διαφορών μεταξύ των δύο λαών, του ρωσικού και του ουκρανικού, ως εχόντων κατά την πλειονοψηφίαν αυτών την κοινήν Ορθόδοξον πίστιν της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Όθεν, συλλυπούμενοι Υμιν και τω μαρτυρικώ λαώ των Ορθοδόξων Ουκρανών, τασσόμεθα αλληλεγγυοι προς Υμάς και διαβεβαιούμεν περί της αμερίστου συμπαραστάσεως και παντοειδούς βοηθείας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος προς την χειμαζομένην αδελφήν Ορθοδοξον Εκκλησίαν της Ουκρανίας. Ήδη έχομεν θέσει άπασας τας δομάς της καθ’ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εις την διάθεσιν της Ελληνικής Πολιτείας διά την φιλοξενίαν, εάν τούτο απαιτηθή, των εξ Ουκρανίας προσφυγων. Επί δε τούτοις, θερμήν αναπέμπομεν την ικεσίαν προς τον Άρχοντα της ειρήνης ίνα καταπαύση τον κλυδωνα τον διασαλεύοντα, ως μη ωφειλε, την φίλτατην Πατρίδα Υμων και κατασπαζόμενοι την Υμετέραν περισπούδαστον Μακαριοτητα φιλήματι αγίω, διατελούμεν μετά βαθείας αδελφικής αγάπης.


[There are no radio stations in the database]