ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα έως 100.000 ευρώ για υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις – Δείτε τις προϋποθέσεις

14 Μαρτίου 2023

Η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» είναι η τρίτη κατά σειρά δράση επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα ανοίξει, προσεχώς, για υποβολή αιτήσεων.

Ειδικότερα όσον αφορά στην τρίτη δράση επιχειρηματικότητας, ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ (πόροι από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ) και σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ): «Αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ελλάδας, στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση της απασχόλησης».

ΕΣΠΑ

Βασικά σημεία

Ο «Ε.Τ.» φέρνει στο φως της δημοσιότητας, σήμερα, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», όπως αυτά θα προσδιορίζονται στην επικείμενη προδημοσίευσή της.

Καταρχάς, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ και προκύπτει, με ακρίβεια, βάσει κλάδου. Στη μεταποίηση και στον τουρισμό ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, με την επιχορήγηση να φτάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στο εμπόριο είτε στις υπηρεσίες ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται, αντίστοιχα, από 15.000 έως 100.000 ευρώ, με το «ταβάνι» της επιχορήγησης να είναι στις 55.000 ευρώ. 

Προϋποθέσεις

Ειδικότερα για τη διαδικασία ένταξης στη δράση, σημειώνεται πως θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) -θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.

Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.

Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.

Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).

10 Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Κάλυψη

Η επιχορήγηση ενδιάμεσων δόσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% θα καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.

Η επιχορήγηση που θα καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή κατάσχεση στα… χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Η υποβολή αιτήσεων και η αξιολόγηση 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr). Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην αναλυτική πρόσκληση. Αξίζει να επισημανθεί πως στο πλαίσιο της δράσης:

* δεν είναι επιτρεπτή ουσιώδης αλλαγή ως προς το βασικό φυσικό αντικείμενο και τη χωροθέτηση της επένδυσης

* δεν είναι επιτρεπτή ουσιώδης αλλαγή ή διαφοροποίηση ως προς τα πρόσωπα και τα ποσοστά συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, από την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της επένδυσης

* δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου σε περισσότερες από μία εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης.

Ελεγχος

Από το ΥΠΑΝ υπογραμμίζεται πως η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με:

* την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων

* την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

* τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

* την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

* τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Επανυποβολή

Σε περίπτωση απόρριψης, το ίδιο εταιρικό σχήμα, δηλαδή τα ίδια φυσικά/νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ποσοστών συμμετοχής, θα έχει δικαίωμα σε μία επανυποβολή κατά μέγιστο.

Η προδημοσίευση, η πρόσκληση (και το σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν) του προγράμματος, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.grwww.espa.gr και www.efepae.gr.

E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr. Γραμμή επικοινωνίας: 801 11 36300

 Οι επιλέξιμες δαπάνες 

Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΕνδεικτικό Μέγιστο Οριο
1Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίωνΕως 80%
2Μηχανήματα – εξοπλισμός:* Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός* Εργαστηριακός εξοπλισμός* Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό* Λοιπός εξοπλισμόςΕως 100% 
3Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)Θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση
4Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
5Τεχνικές μελέτες
6Συμβουλευτικές υπηρεσίες
7Μεταφορικά μέσα
8Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων(νέο προσωπικό) 
9Εμμεσες δαπάνεςΕως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

με πληροφορίες απο eleftherotypos.gr


[There are no radio stations in the database]